Hvad koster det?

– 3.7.2021 Berlingske e-Pages


Kære Flemming Rasmussen,
Som svar på dit indlæg i Berlingske 28. juni om Sundhedsplatformen, vil jeg sige, at man ikke kan sammenligne pærer og bananer.
Det er tidligere blevet belyst, hvordan der er store forskelle på Sundhedsplatformen og det system, der er valgt i Region Syddanmark – blandt andet i et direkte svar til dig i sidste uge, men også grundigere i andre sammenhænge (for eksempel Forretningsudvalget i Region Hovedstaden, august 2018).
Sundhedsplatformen er en mere omfattende løsning, der samler betydelig mere funktionalitet i et system. Eksempelvis kan patienter via app’en MinSP selv foretage visse målinger i hjemmet, og dermed slippe for en tur på sygehuset. Det betyder rigtig meget for nogle af de patienter, der har meget langt til sygehuset her i vores geografisk store region.
MinSP har p.t. omkring 700.000 brugere og er et rigtig godt eksempel på, hvordan den digitale udvikling flytter med ind i sundhedsvæsenet til gavn for borgerne. Og nej, sådan en udvidet funktionalitet er naturligvis ikke gratis.
Hvis man alligevel vil forsøge sig med en sammenligning af priser, skal det med i billedet, at der i prisen for Region Syddanmark ikke er medregnet de samme udgiftsposter, som for Sundhedsplatformen til for eksempel vedligeholdelse og udvikling af løsningen, integrationer og erstatning af mange andre it-systemer, samt it-infrastruktur til at drive systemet.
Leif Panduro Jensen, koncerndirektør, Region Sjælland

– 28.6.2021 Berlingske Tidende

Heino Knudsen har til flere medier sagt, at det vil koste en milliard at udskifte Sundhedsplatformen.Hør f.eks. her:
https://youtu.be/oFrzg13nOvY
Flemming Rasmussen spurgte Heino Knudsen hvor han havde sine tal fra. Det spørgsmål blev besvaret af Koncerndirektør Leif Panduro.Spørgsmål og svar er her. Der henvises endvidere til et dokument fra Region Sjælland. Det kommer efterfølgende.

Spørgsmål til Region Sjælland: Afsendt 9/6, 2021
28/5, 2021, var Heino Knudsen, i P4 Sjælland i morgenfladen. En IT professor, Formanden for Regionens
Overlægeråd, Anne Jung, og yderligere en overlæge udtaler kras kritik af Sundhedsplatformen.
Regionsrådsformanden udtaler at skift til en ny elektronisk patientjournal ville tage fem år. Og vil koste
en hel milliard.
Hvilket grundlag bygger Formanden sine udtalelser på? Er det på baggrund af materiale udearbejdet i
Regionalt regi?

Uanset hvad udtalelserne bygger på ønsker jeg oplyst om det er materiale der kan gives aktindsigt i.

Kære Flemming,
Tak for din henvendelse til Regionsrådsformand Heino Knudsen om grundlaget for hans udtalelser i bl.a. P4 Sjælland i forbindelse med offentliggørelsen af Sundhedsplatformbrugerundersøgelsens resultater. Det er aftalt med formanden, at jeg besvarer henvendelsen.
Regionsrådsformandens udtalelser i P4 Sjælland bygger på de erfaringer, der er gjort i forbindelse med anskaffelse af Sundhedsplatformen, samt erfaringer fra andre regioner.
Det er en omfattende proces at skifte til en ny elektronisk patientjournal. Sundhedsplatformen afløste oprindeligt over 20 it-systemer. Der er dermed ikke blot tale om udskiftning af et enkelt system til et enkelt andet nyt system. Sundhedsplatformen vil i givet fald skulle udskiftes til et antal nye systemer, hvis man opsiger kontrakten med Epic, der leverer Sundhedsplatformen. Ud over udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale m.m. vil der være tale om et stort program med mange projekter over flere år. Det vil bl.a. indebære konvertering af data fra Sundhedsplatformen, uddannelse af personale, etablering af integrationer til 3.parts systemer m.m.
Det tog cirka fem år fra udbudsbekendtgørelsen blev udsendt til, at Region Sjælland tog Sundhedsplatformen i brug. Til sammenligning udsendte Region Syddanmark udbudsbekendtgørelse d. 28. juni 2017. Altså har de som minimum startet forberedelse af udbuddet i starten af 2017. Ifølge deres seneste implementeringsplan er et nyt system først fuldt implementeret i slutningen af 2022.
Formandens udtalelse om omkostningen ved at skifte journalsystem er også baseret på erfaringerne fra indkøbet af Sundhedsplatformen, hvor det lægges til grund, at ca. én milliard kroner er et rimeligt skøn. De samlede udgifter til anskaffelse og implementering af Sundhedsplatformen var ca. 690 mio. kr. Hertil kom
en række følgeomkostninger til fx dobbelt drift af patientjournaler i en periode, integrationsplatform, investeringer i integrationer og infrastruktur m.m. Omkostninger der løst skønnet tilsammen udgør mindst 300 mio. kr. Hvis kravet til fremtidige systemer skal være på samme niveau som det, der karakteriserer Sundhedsplatformens omfattende løsning, vil omkostningerne formentlig være på samme niveau ved anskaffelse af et andet system.
Til din baggrund har jeg har vedlagt et notat fra Region Sjællands Koncern IT, der redegør for en række konsekvenser ved at opsige kontrakten med Epic om Sundhedsplatformen.
Venlig hilsen
Leif Panduro Jensen

Koncerndirektør, Speciallæge, MHM Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

——-

NOTAT

Konsekvenser ved at opsige kontrakten med Epic om Sundhedsplatformen
Kontrakten med Epic om Sundhedsplatformen (SP) blev indgået den 20.12.2013. Kontrakten indeholder en aftale om vedligeholdelse og support af SP. Denne aftale er gældende fra den formelle godkendelse af overtagelsesprøven den 21.12.2017 med en bindingsperiode på 4 år.
Der er ikke aftalt udløb af kontrakten, der således ikke skal forlænges. I stedet kan aftalen om vedligeholdelse og support opsiges, hvilket i praksis vil betyde, at SP ikke længere kan anvendes fra tidspunktet for opsigelse. Der er et opsigelsesvarsel på 6 måneder.
Der har tidligere været rejst spørgsmål om mulighederne for at opsige aftalen, herunder flere Folketingsspørgsmål i 2017 og 2018, som er besvaret af både Region Sjælland og Region Hovedstaden.
Der har desuden været stillet spørgsmål om emnet fra politisk side i Region Hovedstadens regionsråd, senest af Jacob Rosenberg den 10.2.2021.
Dette notat tager udgangspunkt i tidligere besvarelser af de nævnte spørgsmål.
Konsekvenser ved opsigelse af kontrakten
 Vedligeholdelse og support kan opsiges med 6 måneders varsel, dog tidligst i juni 2021 med virkning fra udgangen af december 2021.
 Kontrakten med Epic om SP er indgået på baggrund af politisk beslutning. En eventuel opsigelse af kontrakten vil også skulle ske på baggrund af en politisk behandling og beslutning.
 Anskaffelse af erstatning for SP vil kræve, at der gennemføres et nyt udbud. Det er fx ikke muligt/lovligt blot at købe samme løsning, som anvendes i Region Midtjylland (MidtEPJ).
 Skift til en ny løsning vurderes, blandt andet med afsæt i de seneste erfaringer fra Region Syddanmark, at ville tage mere end 5 år til gennemførelse af udbud, anskaffelse og implementering, og der vil således være tale om et meget stort program med mange projekter over flere år, der vil være meget ressourcekrævende, ikke mindst for
sygehusene, at gennemføre.
 Ved anskaffelse af en erstatning for SP, vil der derfor skulle ske en nedprioritering i
regionens øvrige digitale udvikling, fx nye laboratoriesystemer, billeddiagnostiske systemer etc. eller på anden vis tilvejebringes den fornødne økonomi og de nødvendige ressourcer.
 Et nyt udbud vil kræve udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale til fastlæggelse af funktionalitet, teknisk opsætning, integrationer, implementeringsprojekt, datakonvertering, uddannelse mm.
 Der vil være betydelige omkostninger til et eller nok snarere flere systemer til erstatning for SP, idet omkostningerne naturligvis vil afhænge af de krav, der måtte blive stillet til sådanne systemer. Måtte kravet til fremtidige systemer være på samme niveau, som det, der karakteriserer SP, vil omkostningerne formentlig kunne sammenlignes med de ca. 692 mio. kr. i samlede anskaffelses- og implementeringsomkostninger, som Region Sjælland har afholdt.
 Der vil desuden være omkostninger til nedlukning af systemet og parallel drift af to systemer i en periode.
 Og der vil være omkostninger til afvikling af den organisation, som Region Sjælland har opbygget til drift og vedligeholdelse af Sundhedsplatformen.
 Systematic, som leverer MidtEPJ, var med i opløbet, da SP blev valgt i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Her var vurderingen, at løsningen fra Systematic, ikke levede op til de stillede krav i samme omfang som SP, og at SP indeholder betydeligt mere funktionalitet og flere muligheder for tilpasning og udvikling, herunder flere specialespecifikke moduler.
 SP rummer den patientrettede tilgang til journal, aftaler, svar og kommunikation kaldet ”Min SP” – en tilsvarende løsning findes ikke i andre systemer i Danmark. Det betyder, at en sådan løsning skal bortfalde eller gennem særskilt investering skal etableres.
 Der vil være behov for flere afledte udbud, fx integrationsplatform og andre systemer med tilknytning til den kliniske platform.
 Ved skift til en ny løsning vil investeringerne til SP til en række integrationer, infrastruktur etc. skulle erstattes og i nogle tilfælde ligeledes geninvesteres i forbindelse med overgangen til en ny løsning.
 Anvendelse af en ny løsning vil afføde behov for betydeligt flere ressourcer til drift og vedligeholdelse af løsningen, idet vi ikke længere vil have gavn af samarbejdet med Region Hovedstaden.
 Ophører Region Sjælland med at anvende SP, vil det give afledte konsekvenser for Region Hovedstaden. Region Sjælland varetager den tekniske drift af SP for begge regioner – Region Hovedstaden vil skulle hjemtage denne. Udgifter for vedligeholdelse og support vil stige for Region Hovedstaden, idet kontrakten rummer forskellige prissætninger afhængig af, om begge regioner eller kun den ene region anvender SP.

——-

Det forekommer ganske besynderligt, da en pressemeddelelse fra 2018 fortæller at Region Syd har afsat 252,8 millioner kr til indkøb og implementering:”

Regionsrådet har godkendt bevilling

Regionsrådet har godkendt en bevilling på 252,8 mio. kr. over de næste tre år til at anskaffe og tage det nye EPJ-system i brug.

Driften af det nye EPJ-system bliver billigere end driften af det nuværende. Regionen har ikke på nuværende tidspunkt opgjort, hvor stor besparelsen på driften bliver. Den ventes indarbejdet i regionens budgetter fra 2019.”
https://www.regionsyddanmark.dk/wm508750

——-

https://dagensmedicin.dk/sundhedsplatformen-it-udgifter-spiser-mest-af-region-hov

Forskellen mellem Region Hovedstaden og de øvrige regioner skyldes ifølge rapporten primært en høj udgift til applikationsdrift og -vedligeholdelse, som er næsten dobbelt så høj som i regionen med den næsthøjeste udgift. Og her peger analysen specifikt på Sundhedsplatformen:

»Som årsag til de ekstrahøje udgifter angiver Region Hovedstaden blandt andet ekstraordinært fokus på drift og support af Sundhedsplatformen,« konkluderer analysen.”

“Den større udgiftsandel i Region Hovedstaden giver professor i datalogi fra Københavns Universitet Jørgen P. Bansler en rynke i panden.

»Hvis Region Hovedstaden rent faktisk fik noget for pengene, så ville det ikke være noget problem, at en større andel af driftsbudgettet går til IT. Men hvis de har øgede udgifter, fordi det er en stor og kompliceret platform, som de har svært ved at få til at fungere, så er det jo skidt,« siger Jørgen Bansler.” 

——-

https://www.berlingske.dk/danmark/sundhedsplatformen-er-langt-dyrere-i-drift-end-konkurrent

“Det koster fem gange mere at drive og vedligeholde Sundhedsplatformen for Region Hovedstaden, end det koster Region Midtjylland at drive og vedligeholde deres it-løsning til sundhedsvæsnet, EPJ.

Det skriver Politiken.

– Det kan betale sig at skifte Sundhedsplatformen ud. Det viser, at udgiften til at købe et nyt system vil være meget hurtigt tjent hjem alene på driftsbesparelsen. Det vil ikke tage ret lang tid, siger medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden Jacob Rosenberg (LA) til avisen.

Ifølge Politikens oplysninger koster Sundhedsplatformen omkring 370 millioner kroner om året for Region Hovedstaden i drift og vedligeholdelse. Til sammenligning koster det Region Midtjylland 75 millioner kroner for Den Elektroniske Patientjournal, EPJ.”