Artikler, debat mv. vol 2

 


– 13.2.2020 Debatindlæg i Sjællandske medier

 

 

 


– 7.2.2020 Jyllandsposten

– 6.2.2020 DKNyt.dk

https://www.dknyt.dk/artikel/106398/mangelfuld-uddannelse-goer-sundhedsplatformen-farlig-for-patienter

 

– 4.2.2020 Politiken

Læger indklager styrelse for ombudsmanden

Styrelsen for Patientsikkerhed har svigtet sin forpligtelse til at føre tilsyn med, om de sjællandske regioners it-system, Sundhedsplatformen, er farlig for patienterne, fordi den udløser alvorlige medicineringsfejl og vanskeliggør lægers og sygeplejerskers arbejde.​​

Det mener det videnskabelige selskab for de danske intensivlæger, der har taget det usædvanlige skridt at klage til Folketingets Ombudsmand over, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har opfyldt sin tilsynsforpligtelse.

Klagen er indsendt knap to år efter, at intensivlægernes selskab – Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv medicin – i maj 2018 første gang gjorde styrelsen opmærksom på, at Sundhedsplatformen bragte patientsikkerheden i fare og måtte regnes som den største trussel mod patienternes sikkerhed.

Senere fremsendte selskabet en liste med 42 punkter, hvor Sundhedsplatformen bragte patienternes sikkerhed i fare.

Det fik styrelsen til at foretage tilsyn på fire intensivafdelinger i Hillerød, Herlev, Køge og Nykøbing Falster. Men de tilsyn var reelt værdiløse og meningsløse, mener intensivlægerne.

»Styrelsen for Patientsikkerhed har sat kikkerten for det blinde øje. Derfor har vi indklaget styrelsen for Folketingets Ombudsmand«, siger overlæge Joachim Hoffmann-Petersen, der er formand for det videnskabelige selskab.

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderede efter de fire tilsyn i september sidste år, at Sundhedsplatformen var udviklet til et andet sundhedsvæsen end det danske og derfor ikke passer til arbejdsgangene på danske sygehuse. Medarbejderne har »derfor skullet foretage omfattende forandringer af den enkeltes opgavevaretagelse«.

Derfor er det en forudsætning for, at Sundhedsplatformen kan betegnes som et patientsikkert arbejdsredskab, at de enkelte medarbejdere modtager »vedvarende oplæring, supervision og konkrete hjælpefunktioner«, konkluderede styrelsen.

Men styrelsen undlod helt at undersøge, om det var tilfældet, påpeger intensivlægerne i klagen til ombudsmanden.

Glansbillede

I stedet foretog den fire tilsyn på intensive afdelinger, hvor afdelingsledelsen var varslet om tilsynet 14 dage i forvejen, og hvor ledelsen havde udvalgt en gruppe læger og sygeplejersker, som gav »størst mulig sikkerhed for, at de pågældende var i stand til at anvende SP som arbejdsredskab«, fremgår det af en beskrivelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Det vil sige, at Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet overskueligheden ved Sundhedsplatformen i akutte situationer ved, at ledelsesudpegede superbrugere har siddet i et lokale med storskærm og ingen patienter og har demonstreret, hvor godt Sundhedsplatformen fungerer«, skriver selskabet i brevet til ombudsmanden.

»Men det er ikke vores virkelighed. Vores virkelig er at stå med en patient, der er ved at dø, klokken klokken tre om natten. Der har vi brug for at få et hurtigt overblik, og det kan vi ikke få med Sundhedsplatformen«, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Lægerne peger i klagen til ombudsmanden på, at Styrelsen for Patientsikkerhed »har skrevet fire næsten enslydende rapporter« efter besøgene på de 4 forskellige afdelinger i Herlev, Hillerød, Køge og Nykøbing Falster.

Vores virkelig er at stå med en patient, der er ved at dø, klokken klokken tre om natten. Der har vi brug for at få et hurtigt overblik, og det kan vi ikke få med Sundhedsplatformen.

Joachim Hoffmann-Petersen, formand for DSAIM

»Det er udtryk for, at man har fået fremvist det samme glansbillede af superbrugere og ledelsesudpegede repræsentanter alle 4 steder«, skriver selskabet.

Styrelsen har, mener intensivlægerne, »behændigt skubbet ansvaret videre til de to regioner« uden at undersøge, om personalet rent faktisk fik uddannelse og oplæring, og om patientsikkerheden var betryggende.

»Styrelsen for Patientsikkerhed kunne i stedet have lavet uvarslet tilsyn eller engageret sig med almindelige klinikeres arbejde med akutte patienter for med egne øjne at se, hvilken mangel på overblik, Sundhedsplatformen medfører. Hermed ville de blive opmærksomme på, hvilken fare, Sundhedsplatformen udgør for patientsikkerheden. Styrelsen valgte den tilsynsmetode, der fik Sundhedsplatformen til at tage sig bedst muligt ud i stedet for at afdække problemerne. Man satte kikkerten for det blinde øje«, skriver intensivlægernes selskab til ombudsmanden.

Anne-Marie Vangsted, der er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, siger til Politiken, at hun ikke har nogen bemærkninger til sagen.

Overlægeforeningen har nu, som omtalt i Politiken i går, gennemført den undersøgelse, som Styrelsen undlod. Den viser, at i Region Sjælland får 45 procent af overlægerne ingen »vedvarende oplæring og supervision«, mens 32 procent siger, at de får for lidt oplæring og vejledning.

På den baggrund vil Styrelsen for Patientsikkerhed bede om en udtalelse fra ledelsen i Region Sjælland.

af Hans Drachmann, journalist Politiken

________

Interview fra P4 Sjælland 4/2, 2020, om hvornår der skal være en Brugertilfredshedsmåling af Sundhedsplatformen igen.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qszTTCAe9TU

 


Her er Pressemeddelelsen fra Overlægeforeningen med link til undersøgelsen

https://ecamp.zornig.dk/t/r-12172210229EEF7F2540EF23F30FEDED

– 3.2.2020

Tallene fra Politiken-artiklen er tilgængelig fra Dagens Medicin

Vedhæftet artikel fra Dagens Medicin om løbende undersøgelser blandt Overlægerne i Region Sjælland.

analyse_af_implementeringen_af_sp_i_reg._sjaellands_effekt_paa_tidsforbruget_paa_opgaver_27.01.2020 (2).pdf


– 3.2.2020 Politiken


Ingen eller ringe uddannelse gør Sundhedsplatformen farlig for patienter

Styrelsen for patient- sikkerhed genåbner sag, efter at det har vist sig, at 8 af 10 overlæger på Sjælland ikke får tilstrækkelig oplæring og uddannelse i Sundhedsplatformen.

Næsten 8 af 10 læger på sygehusene i Region Sjælland får ingen eller for ringe uddannelse og oplæring i regionens komplicerede og udskældte it-system, Sundhedsplatformen.

Det fremgår af en omfattende undersøgelse af de sjællandske lægers arbejde med Sundhedsplatformen, som Overlægeforeningen har gennemført.

45 procent af lægerne siger, at de slet ikke får oplæring og supervision i Sundhedsplatformen. 32 procent siger, at de får for lidt. Kun 13 procent mener, at de får tilfredsstillende oplæring og supervision.

Og dermed er patientsikkerheden bragt i fare, mener Overlægeforeningen, der henviser til, at Styrelsen for Patientsikkerhed sidste år fastslog, at Sundhedsplatformen, der er designet til et andet sundhedsvæsen end det danske, kun kan anvendes uden risiko for patienterne, hvis den enkelte medarbejder sikres vedvarende oplæring og uddannelse i at bruge den.

»Når styrelsen lægger til grund, at man skal have grundig og vedvarende oplæring i Sundhedsplatformen, og 77 procent af overlægerne siger, at det får de ikke, så er det jo katastrofalt«, siger Lisbeth Lintz, der er formand for Overlægeforeningen.

»Så melder spørgsmålet sig: Betyder det så, at patientsikkerheden er i alvorlig fare? Det er det, vi har sagt mange gange, at vi er bekymrede for. Der er jo en afgrundsdyb forskel på det, styrelsen skriver, og det, lægerne fortæller«.

Betyder det, at Sundhedsplatformen efter jeres mening er til fare for patienterne?

»Man må i hvert fald sige, at den forudsætning, som Styrelsen for Patientsikkerhed har stillet, ikke er opfyldt. Når man ikke lever op til forudsætningerne, er der et potentielt patientsikkerhedsproblem«.

Undersøgelsen får Styrelsen for Patientsikkerhed til at tage sagen op igen.

»Vi betragter undersøgelsen som en henvendelse om, at man er bekymret for, om der er en tilstrækkelig oplæring af personalet. Det er klart, at det gør indtryk, at så stor en procentdel af overlægerne siger, at de ikke får tilstrækkelig oplæring«, siger Anne-Marie Vangsted, der er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Derfor reagerer vi. Vi beder regionen om at kommentere undersøgelsen, og så må vi som styrelse tale med regionen om, hvorvidt der er et problem, eller der ikke er. Og så må vi bagefter tage stilling til, hvad vi vil gøre«.Trussel mod patienterne

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte sidste år tilsynsbesøg på fire intensivafdelinger i Hillerød, Herlev, Køge og Nykøbing Falster. Det skete, efter at intensivlægernes videnskabelige selskab havde skrevet til styrelsen, at Sundhedsplatformen var »den største enkeltstående trussel mod patientsikkerheden«.

Intensivlægerne havde også fremsendt en rapport, der pegede på, at Sundhedsplatformen på 42 konkrete punkter skabte fare for patientsikkerheden i deres daglige arbejde.

Styrelsen konkluderede efter sine tilsynsbesøg, at Sundhedsplatformen var omstændelig og ulogisk at arbejde med, ligesom mange ansatte måtte omlægge deres arbejdsgange.

Det kræver derfor vedvarende oplæring og uddannelse af de ansatte, for at Sundhedsplatformen kan betegnes som sikker for patienterne, skrev styrelsen.

På den baggrund konkluderede de to regioner, at Sundhedsplatformen var sikker.

Styrelsen undersøgte ikke selv, om de ansatte fik denne oplæring og uddannelse.

Den nye undersøgelse fra Overlægeforeningen viser, at det får overlægerne ikke.

Det viser, mener overlæge Joachim Hoffmann-Petersen, der er formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, at konklusionen, at sundhedsplatformen er sikker for patienterne, ikke holder.

»De her tal rammer jo en pæl igennem styrelsens konklusion fra efteråret om, at Sundhedsplatformen er sikker på de intensive afdelinger, fordi personalet får oplæring nok. Tallene dokumenterer, at styrelsens konklusion ikke holder, og at den er meningsløs«, siger han.

»Styrelsen må starte forfra med at undersøge sagen, og denne gang bør styrelsen, som vi foreslog i både 2018 og 2019, sætte sig med almindelige klinikere ude på afdelingerne i stedet for at sætte sig foran storskærme sammen med en gruppe superbrugere, der har forberedt sig i 8-14 dage«, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Anne-Marie Vangsted siger, at Styrelsen for Patientsikkerhed har fulgt og stadig følger Sundhedsplatformen tæt, men hun understreger, at »ansvaret for at sikre medarbejderne oplæring og vedligeholdelse af oplæring påhviler ledelsen i regionen«.

Burde I ikke selv have undersøgt, om medarbejderne fik den nødvendige oplæring og uddannelse?

»Vi er i løbende kontakt med de to regioner, men vi går ikke ind og laver løbende undersøgelser. Det er regionernes ansvar. Det, vi ser på, er, om der er problemer med patientsikkerheden«, siger Anne-Marie Vangsted.Krav om påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed fik i de første år med Sundhedsplatformens så mange klager over patientfarlige situationer med forkert og mangelfuld medicinering, at det ifølge styrelsen var »uden fortilfælde«.

Lisbeth Lintz mener, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu bør skride ind med et påbud til regionerne om at bringe tingene i orden.

»Det er utroligt, at man fra regionernes ledelse kan blive ved med at vende det blinde øje til problemerne«, siger hun.

Region Sjælland har sendt denne skriftlige kommentar til undersøgelsen fra koncerndirektør Leif Panduro Jensen.

»Det er naturligvis beklageligt, at mange af overlægerne oplever, at de ikke får nok oplæring og supervision, noget, vi ellers har stort fokus på at levere. Vi har derfor intensiveret klinikernes uddannelse i brug af systemet, blandt andet på baggrund af at Styrelsen for Patientsikkerhed i september konkluderede, at Sundhedsplatformen kræver, at brugerne er tilstrækkeligt oplært for at være patientsikker. Der er, sammen med Region Hovedstaden, nu stort fokus på at gøre det lettere for alle klinikere, så vi regner med, at oplevelserne bliver mere positive fremadrettet«.

hans.drachmann@pol.dk