Generalforsamling

Generalforsamling i foreningen Sundhedsplatformen? Nej tak! 3/11 2019 kl. 14.00

Der bydes velkommen til den lovligt indvarslede generalforsamling ved Flemming Bang Rasmussen.

Dagsorden:1. Valg af dirigent: Flemming Bang Rasmussen.2. Valg af referent: Sussi Broberg.3. Godkendelse af dagsordenen: Dagsorden godkendt.4. Beretning skitseres v. Flemming Bang Rasmussen: 
Hjemmesiden er oppe at køre. Vi prøver at få samlet og bevaret ting på hjemmesiden frem for på Facebook, hvor det er sværere at få et overblik. Bl.a. artikler og lignende ligger der. 
Facebook-gruppen kører. Der holdes fortsat øje med gruppen fra i hvert fald læger og journalister.
Der er afholdt bestyrelsesmøder. I bestyrelsen er Flemming, Marianne og Alice. 
Der har været foretræde i sundheds-/ældreministeriet. 
Vedrørende underskriftsindsamlingen/borgerforslaget var der ikke underskrifter nok.
Der er fortsat masser af indlæg i de skrevne medier og budskabet omkring ønsket om skrotning af SP er almindeligt kendt i befolkningen. Vi fortsætter arbejdet og forsøget på at få budskabet yderligere ud. 
Vi afventer resultatet af brugerundersøgelsen. Det står anført, at den er klar i uge 43, men vist først tilgængelig fra uge 46.

Der tales frit om tingenes tilstand p.t. 
5. Fremlæggelse af næste års budget: Der er ikke fastlagt budget for 2020.6. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter:
Flemming Bang Rasmussen genopstiller og modtager genvalg.
Marianne MacManus genopstiller og modtager genvalg.
Flemming Sylvest Pedersen stiller op vælges ind.
Alice Bergstein opstiller og vælges ind som suppleant.
Sten Oyre opstiller og vælges ind som suppleant.
Vi forsøger at hverve en sundhedsfagligt ansat til bestyrelsen.7. Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent: Regnskabet fremlægges og tages til efterretning.8. Indkomne forslag fra medlemmerne: 9. Eventuelt: Der tales om de forskellige faggruppers udfordringer og utilfredshed med SP.

Mailes til flebras@gmail.com

/Sussi Broberg, referent

—————