Vedtægter

§1
Foreningens navn
Sundhedsplatformen? Nej tak!

Hjemsted
Gentofte kommune. Foreningen er landsdækkende.

Beskrivelse
’Sundhedsplatformen? Nej tak!’ er en almennyttig, uafhængig, upolitisk (NGO) og nonprofit (NPO) folkebevægelse og lobby organisation, som arbejder målrettet på at få afskaffet Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen er et elektroniske patient journal (EPJ) it-system, som blev indført i Region Hovedstaden og Region Sjælland for 2,5 år siden. Dette fejlvalg mener vi markant har forværret sundhedsvæsenet i Østdanmark og den danske velfærd. Selve folkebevægelsen blev grundlagt ved Sten Oyres stiftelse af Facebook gruppen ’Sundhedsplatformen? NEJ TAK!’ 27. september 2017.

§2
Formål
at få afskaffet Sundhedsplatformen
Vi mener det er Danmarkshistoriens største og værste IT-skandale og det derfor er en borgerpligt at stoppe Sundhedsplatformen.

Dette søges opnået ved at:
1. Oplyse danskerne om den markante forringelse af sundhedsvæsenet i Østdanmark som følge af Sundhedsplatformen.
2. Få aktiveret sundhedspersonale i Østdanmark til at gøre reel modstand imod Sundhedsplatformen både internt og eksternt. Et vigtigt middel vil være at oplyse og demonstrere der findes et særdeles godt dansk alternativ til Sundhedsplatformen, nemlig midtEPJ, det it-system som snart bruges i hele Vestdanmark.
3. Få aktiveret fagforeningerne til at kæmpe på vores side.
4. Oplyse og påvirke regionsrådspolitikerne i øst Danmark, så de beslutter at afskaffe Sundhedsplatformen.
5. Oplyse og påvirke Christiansborg, herunder specielt de ministerier som har mest magt inden for sundhedsvæsenet; Sundheds og Ældre Ministeriet, Innovations Ministeriet og Statsministeriet. De kan så vælge at afskaffe regionerne og/eller beslutte et landsdækkende EPJ. Begge dele vil afskaffe Sundhedsplatformen.
6. Fremme danskernes støtte til erstatning af Sundhedsplatformen i Østdanmark med ét landsdækkende EPJ.
7. Konkret søge at nå 40000 resterende støtter igennem en mobilisering af støtte til Borgerforslaget af d. 11. juli 2018, Borgerforslaget har titlen “Etablering af ét nationalt system til elektronisk patientjournal (EPJ)”, og kan ses på Folketingets hjemmeside www.borgerforslag.dk (dokument FT-01508).

Foreningens formål søges opnået ved:
• At få budskabet i alle medier tilgængelige så hyppigt som muligt.
• At aktivere journalister i alle medier til at tager problemstillingen Sundhedsplatformen op så meget som muligt.
• At køre landsdækkende kampagner, hvor frivillige medlemmer deler flyers ud på gaden og til forskellige arrangementer samt hænger plakater op, blandt andet på landets biblioteker og på Østdanmarks hospitaler.
• At oplyse og informere om foreningens budskaber via de Sociale Medier og foreningens hjemmeside (hjemmeside ikke lavet endnu).
• At holde foredrag i så store fora som muligt.
• Andre aktiviteter til fremme af foreningens mål.

Foreningens økonomiske grundlag søges tilvejebragt gennem:
• Kontingenter
• Bidrag og støtte fra erhvervslivet og fonde
• Offentlige og private tilskud og donationer
• Forskellige former for indsamlinger og andre foreningsaktiviteter
Foreningens midler skal anbringes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om placering af ikke-erhvervsdrivendes foreninger/fondes midler.

§3
Holdning
1. Foreningen anerkender og støtter behovet for digitalisering i sundhedsvæsenet. Foreningen anerkender derfor behovet for, at der i det moderne sundhedsvæsen findes en elektronisk patientjournal (EPJ).
2. Foreningen anser det for at være et afgørende krav til et EPJ system, at det er designet og implementeret på en måde, som
1. er tilpasset til og respekterer sundhedspersonalets faglige krav og erfaringer;
2. er tilpasset patienternes behov for oplysning, indflydelse og sikkerhed;
3. muliggør, understøtter og fremmer en nem kommunikation og dataudveksling mellem sundhedsvæsenets enheder på landsplan;
4. alt i alt fungerer som et moderne arbejdsværktøj, der fremmer, understøtter og letter det samlede sundhedsvæsenets opgaver og øger patienternes sikkerhed samt deres indsigt i egen behandling og situation.

3. Foreningen finder, at det nuværende EPJ Sundhedsplatformen, ikke opfylder – og i vid udstrækning er en direkte modsætning til – punkterne 1 – 4 . Derved medfører Sundhedsplatformen en forringelse af sundhedsvæsenets arbejdsvilkår og ydelser, samt af patienternes situation i Østdanmark. Denne erkendelse udgør baggrunden for, at Foreningen ønsker Sundhedsplatformen afskaffet, jf. §2.

§4
Daglige ledelse
1. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen og ansvaret i forhold til den gældende lovgivning, vedtægternes overholdelse samt efterlevelse af generalforsamlingens beslutninger.
2. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand & næstformand, og efter behov med yderligere medlemmer med særlige funktioner (kasserer, sekretær, mv).
3. Bestyrelsen afholder møder mindst hver 3. måned. Der føres referat af møderne.
4. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen.
5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.
Bestyrelsens afgørelser finder sted ved simpelt flertal. Såfremt der er stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende. Såfremt formanden ikke er til stede er næstformandens stemme udslagsgivende.

§5
Bestyrelsen kan udpege personer med særlige opgaver (oplysningskampagner, pressekontakt, mv), herunder kontaktpersoner der vil oprette lokale taskforcegrupper. Sådanne lokale grupper vil være underlagt foreningens vedtægter.

§6
Tegningsret.
Retten til at tegne Foreningen har formand, næstformand og kasserer. I særligt vigtige anliggender kan Bestyrelsen beslutte, at en påtegning ved to af de tegningsberettigede medlemmer er nødvendig”

§7
Økonomi, regnskab og revision.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab, der skal godkendes af generalforsamlingen. Regnskabsåret er 1/8-31/7.

§8
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen
indkalder til generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Bestyrelsen aflægger beretning over Foreningens arbejde siden den seneste
generalforsamling.
5. Fremlæggelse af næste års budget.
6. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter.
7. Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.
8. Indkomne forslag fra medlemmerne.
9. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes med ca. 1 års mellemrum i perioden september – oktober. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingen. For at blive behandlet på generalforsamlingen må forslag fra medlemmerne være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der kommer senere, henvises til punktet Eventuelt, hvor de kan drøftes, men ikke danne grundlag for en beslutning. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal. Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Stemmeafgivningen kan ikke finde sted ved fuldmagt. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

§9
Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med minumim 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med eventuelle forslag samt en begrundelse for indkaldelsen. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig når flertallet af medlemmerne er mødt op. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal (se dog §14, Foreningens opløsning).

§10
Vedtægtsændringer
Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§11
Medlemskab og kontingent
Indmeldelsen til Foreningen kan ske pr. mail til Foreningens adresse og er gældende fra datoen for indbetalt kontingent. Medlemskab er personligt. Kontingentets størrelse for det aktuelle regnskabsår besluttes på en generalforsamling (jvnf §8, Dagsorden).
Udmeldelsen kan ske ved en meddelelse pr mail. Kontingentet for en eventuelt resterende del af regnskabsåret refunderes ikke.

§ 12
Eksklusion
En enig bestyrelse kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem.

§13
Stemmeret
Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at kontingent er indbetalt.

§14
Foreningens opløsning
Foreningen opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Foreningen kan også opløses af bestyrelsen, såfremt der ikke på 2 umiddelbart efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvor spørgsmålet om foreningens opløsning er på dagsordenen, ikke opnås et fremmøde svarende til flertallet af medlemmerne. De to generalforsamlinger skal indkaldes med 4 – 5 ugers mellemrum.
Ved foreningens opløsning overgår eventuelle midler til et formål, som bestyrelsen eller generalforsamlingen finder i tråd med foreningens sigte.